سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

حـــــروف تعریف

 

در انگلیسـی به دو کلمه ی a و an حروف تعریف نامعین و به کلمه ی the حرف تعریف معین گویند.

 

کاربرد حروف تعریف نامعین ( a an )

1-چنانچه اسمــی از نظر شنونده نامشخص باشد قبل از آن اسم حرف تعریف نامعین بکار می رود.

تذکر1 : حروف تعریف نامعین فقط قبل از اسمهای قابل شمارش مفرد بکار می رود .

تذکر2 : an را قبل از اسمهای مفردی بکار می بریم که با یکی از حــروف صدادار ( a –e –i-o –u  ) شروع شده باشند . قبل از بقیه ی اسمها a  بکار می رود .

a / book-teacher-radio-man

an / apple-arm-hour-engineer

 

تذکر3 : اگر بخواهیم اسمی را که با یک صفت همراه است بشکل نکـــره بیان کنیم ، a یا an را قبل از صفت بکار می بریم .

2- a یا an عـــلاوه بر اینکه اسم را نکره می کند ، قبل از نام شغلها بکــار رفته و در این حالت معنی  نمی دهند .

He is a doctor.               He is an engineer.

 

کاربرد حرف تعریف معین ( the )

1-چنانچه اسمی از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه ) باشد ، قبل از آن اسم حرف تعریف معین بکار می رود ولی چنانچه اسمی بطور عـام و کلـی در جمله ای مطـرح شود نیازی به حـــرف تعریف نیست .

Books are good friends.

The books which you bought are interesting.

 

در جمله ی اول کلمــه ی books بطور عام مطرح شده است که در اینصورت نیازی به the نیست در حالیکه در جمله ی دوم books از نظر شنونده مشخص و معلــوم می باشد که این صورت قبل از آن the بکار رفته است .

تذکر : the بر خلاف a یا an می تواند قبل از انواع اسمها ، چه مفرد و چه جمع و چه قابل شمارش و چه غیر قابل شمارش قرار گیرد .

2-علاوه بر کاربرد کلی فوق که برای the ذکر شد ، در موارد زیر نیز حتمأ از the استفاده می شود .

a ) قبل از نام اشیاء منحصر به فرد جهــان مانند خورشید ، ماه ، زمین و جهـــات جغرافیایی از the استفاده می شود .

The sun rises in the east and sets in the west.

 

b ) چنانچه اسم نکــره ای برای بار دوم یا بیشتر در جمله ای ذکــر شود ، آن اسم بدنبال the بکــار میرود .

Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.

 

c ) چنانچه بعد از اسمی یکی از ضمایر موصولی نظیر who-whom-which و آمده باشد ، قبـل از آن اسم از the استفاده می شود .

The man who is coming here is Ali's father.

 

d ) چنانچه دو اسم بوسیله ی حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گیرند ، قبـــل از آن دو اسم the بکار می رود .

This is the door of the classroom.

 

e ) قبل از صفات عالی از حرف تعریف the استفاده می شود .

He is the tallest man.

 

f ) در جملات امری بعد از فعل اصلی اسم همراه the بکار می رود .

Clean the blackboard ,  please.

 

g ) کلماتی مانند صبح ، بعدازظهر ، عصر که به اجزاء روز مربوط می شوند همیشه همراه the بکـار می روند .

the / morning-afternoon-evening

I get up early in the morning.

 

در موارد زیر the بکار نمی رود .

1-قبل از نام قاره ها ، کشورها ، استانها ، شهرها و روستاها

I live in Isfahsn.

2-قبل از اسمهای خاص مانند : علی ، رضا و

Do you know Ali?

3-قبل از روزهای هفته و نام ماههای سال

We went to Mashad in Mehr.

 

زیر گزینه ی درست خط بکشید .

1.I took a book. …………. book was about grammar.

a.A                       b.An                          c.___                         d.The

 

2.She talked to ………… man who was in the office.

a.the                    b.a                              c.an                            d.___

 

3.He usually works in ………….. morning and watches TV in ………… evening.

a.the/a                 b.the/the                     c.a/the                        d.a/a

 

4.She never comes here on …………. Mondays.

a.the                    b.____                        c.a                             d.an

 

 5.My mother is making tea in …………… kitchen.

a.____                b.a                               c.an                           d.the

 

Good Luck_M.Davari

۷ نظر ۰۴ آبان ۸۴ ، ۰۸:۱۰
محمد داوری دولت آبادی

نکـــــاتی درباره ی no-any-some

 

some به معنی مقداری یا تعدادی صفت مقدار می باشد و می تواند قبل از اسمهای قابل شمارش جـمع و همچنین قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

 

I have some books.

I have some money.

Some

 اغلب در جمــلات مثبت بــکار می رود و معادل آن در جملات منفی و سـوالی کلمه ی any  به معنی هیچ یا اصــلأ می باشد . توضیح اینکه any همــانند some مـی تواند هم قبـل از اسمهای قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار رود .

 

There are some pens on the table.

There are not any pens on the table.

Are there any pens on the table?

 

 تذکر1 : در جمـــلات منفی می توانیم ترکیب not any را حذف کرده و بجای آنــــها کلمـه ی no را قـرار دهیم . no نیز همــانند some و any هم قبل از اسمهای قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهای غیر قابل شمارش بکار می رود .

تذکر2 : no در جملات مثبت بکار می رود ولی به جمله مفهوم منفی می بخشد .

 

There are not any pens on the table.

There are no pens on the table.

 

I did not drink any milk.

I drank no milk.

 

 یادآوری :کلمات مرکبی که با some any و no ساخته می شوند نیزاز قوانین فوق پیروی می کنند.

somebody – someone - something

anybody – anyone - anything

nobody - no one - nothing

 

I see somebody in the library.

She didn't eat anything.

You will say nothing.

 

زیر گرینه ی درست خط بکشید.

1. I didn't see …………….. money in the box .

a.any                    b.no                          c.many                        d.some             

 

2. Do you see ……………. snow on the ground ?

a.no                      b.many                     c.any                           d.some

 

3. There is …………… water in the glass.

a.no                      b.some                     c.little                          d.a,b and c

 

4. I didn’t ask …………… to help me.

a.nobody              b.somebody                c.anybody                      d.a and c

 

Good Luck_M.Davari 

۱۷ نظر ۰۴ آبان ۸۴ ، ۰۸:۰۹
محمد داوری دولت آبادی

زمان آینده ی نزدیک ( آینده ی قصدی )

 

از این زمان برای بیان کارهای قطعی و معین در زمان آینده ی نزدیک استفاده می شود . در ترجمه این زمان از عباراتی نظیر قصد دارم یا می خواهم استفاده می کنیم .

 

فاعل         + am / are / is + going to + شکل ساده فعل اصلی + بقیه جمله

 

 

طریقه سوالی و منفی کردن این زمان

برای سوالی کردن این زمان فعل to be یعنی am – are – is  به اول جمله منتقل می شود . و برای منفی کردن این زمان بعد از فعل to be کلمه ی not اضافه می شود .

                He is going to play football.

(جمله سوالی) Is he going to play football?

(جمله منفی)   He is not going to play football.

 

یادآوری :

تفاوت این زمان با آینده ساده در این است که در این زمان از قبل برای انجام کار مورد نظر برنامه ریزی شده است ولی زمان آینده ساده را هنگامی بکار می بریم که تصمیم جدی یا برنامه قطعی برای انجام کار گرفته نشده است .

-          I will study English.

-          I am going to study English.

 

نمونه سوال :

گزینه درست را انتخاب کنید .

1. I am going to ………………. to the radio.

   a. listening                 b. listened                c. listen                d. listens

 

2. They're going ………………. to Isfahan by train.

   a. travel                     b. traveling               c. traveled             d. to travel

 

3. Ali is ……………… to write a letter for his brother.

   a. going                     b. walking               c. writing               d. reading

 

4. Are you …………….. to paint the door ?

   a. go                           b. to go                c. going                  d. went

 

5. Mr Karimi ……………….. not going to study physics.

   a. was                         b. were                 c. is                       d. are

 

Good Luck_M.Davari

۸ نظر ۰۲ آبان ۸۴ ، ۰۹:۳۳
محمد داوری دولت آبادی

      اسم مصدر Gerund  

در انگلیسی اسم مصدر را با اضافه کردن ing  به انتهای شکل ساده فعل بوجود می آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل می کند .

smoking – swimming – speaking – watching

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زیر می باشد :

1-     به عنوان مبتدای جمله

Learning English is not difficult.

 

2-     به عنوان مفعول جمله که در این حالت پس از برخی از افعال بکار میرود .

I like swimming in the river.

 

تذکر : افعالی که پس از آنها می توان از اسم مصدر استفاده کرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

تذکر : پس از برخی از افعال هم می توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده کرد . تعدادی از این افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

 

He likes to go / going to the park.

 

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده می شود .

I am tired of sitting here.

 

4- پس از ترکیبات زیر از اسم مصدر استفاده می شود .

It's no good – It's no use – can't help – can't stand

It is no good going outside in this rainy day.

 

یادآوری :اسم مصدر می تواند به تنهایی یا همراه یک عبارت بکار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy.

Learning English at school is easy.

 

1. I’m tired of ……………… on this chair.

    a. sitting               b. sit                      c. sat                      d. to sit

 

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim               b. to swim              c. swimming          d. swam

 

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove              b. driving                c. drive                  d. drives

 

Good luck – M.Davari      

۱۵ نظر ۳۰ مهر ۸۴ ، ۰۸:۳۷
محمد داوری دولت آبادی

کــــــــــاربردهای  It

It در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود.

1- اشاره به شی ء مفرد

There is a car in the street. It is blue.

2- اشاره به زمان

It is Monday.

It is 2 o'clock.

3- اشاره به هوا

It is raining. It is cold.

4- اشاره به مسافت

It is 10 Kms from here to Isfahan.

5- اشاره به شخص نامشخص

Who is it on the phone?

۲ نظر ۳۰ مهر ۸۴ ، ۰۸:۲۱
محمد داوری دولت آبادی

A ) زیر جواب مناسب خط بکشید.

1. We (was – are – were) at the party yesterday.

2. My friend and (me – I – him) live in Isfahan.

3. I see (a little – much – a few) students in the class.

4. He may (leave – left – leave) the class.

5. They (often come – comes often – come often) late.

6. Maryam played ping – pong (slow – fast – quick).

7. How (old - much - many) rice do you need?

8. He was eating a sandwich when I (see – saw – sees) him.

9. I (was – were - am) at school yesterday.

10. Did you see her grandfather? No, I didn't see (her – him – me)

11. Mr Taban is a (happy man – man happy)

12. I have (many –much – a few) money in the bank.

13. That is the (roof's house – roof of the house).

14. I (usually stay – stay usually) at home in the afternoon.

15. He can (reading – read – reads) Arabic well.

16. (How much – How- whose) did she go to Mashhad?

17. The students (was – were) at school yesterday.

18. He (is always – always is) late.

19. Can you help (I – he – me).

20. These are the (car of doors – doors of the car).

 

 

۳ نظر ۱۱ دی ۷۸ ، ۰۰:۰۰
محمد داوری دولت آبادی